Scroll to top
en pl ru

Zezwolenia na pracę


Załatwimy za Ciebie wszystkie formalności

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemców

Zezwolenie na pracę jest niezbędne dla wszystkich osób, które mają zamiar pracować w Polsce i znajdują się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemiec może wykonywać pracę na terenie Polski jeżeli:

 • posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,

 • udzielono mu ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej,

 • posiada zezwolenie na pobyt stały,

 • posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej,

 • posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,

 • posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej,

 • korzysta z ochrony czasowej w Polsce,

 • posiada ważne zaświadczenie wydane na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zaświadczenie wydawane jest przez UdsC na wniosek cudzoziemca ubiegającego się o ochronę międzynarodową) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

 • jest obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego do Unii Europejskiej,

 • jest obywatelem państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,

 • jest osobą, o której mowa w art. 19 ust. 2-3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1525),

 • posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1, 22 lub 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (wizy wydanej w celu turystycznym, przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe),

 • na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub pobyt rezydenta • długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski), lub

 • na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, lub

 • na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, lub w ramach ruchu bezwizowego.

A

Zezwolenie na pracę typ A

Dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania, albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

B

Zezwolenie na pracę typ B

Dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo w związku z prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

C

Zezwolenie na pracę typ C

Dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), z pracodawcą zagranicznym.

D

Zezwolenie na pracę typ D

Dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa).

E

Zezwolenie na pracę typ E

Dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w zezwoleniach typu B, C, D.

Mamy doświadczenie i praktyczne rozeznanie, które pozwala sprawnie i skutecznie uzyskać zezwolenie na pracę. Niezależnie od jego rodzaju. Pierwszym etapem jest uzyskanie przez pracodawcę (tę rolę pełni nasza agencja zatrudnienia) opinii starosty – dokumentu potwierdzającego brak możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy wśród obywateli Polscy. Kolejnym krokiem jest złożenie odpowiednich dokumentów do Urzędu Wojewódzkiego w celu uzyskania zezwolenia na pracę. Cały proces trwa ok 30 dni.

Warto pamiętać, że zezwolenie na pracę nie daje cudzoziemcowi prawa na wjazd i przebywanie w Polsce. Takie uprawnienia daje wiza uzyskana w polskim konsulacie. Dlatego tuż po otrzymaniu oryginału zezwolenia na pracę, składamy komplet dokumentów w celu uzyskania wizy krajowej D w kraju zamieszkania. Po otrzymaniu wizy, osoba ma możliwość przebywać i pracować w Polsce przez cały rok.

Jeśli zależy Ci na sprawnym załatwieniu wszystkich formalności związanych z zezwoleniem na pracę – skontaktuj się z nami i umów na spotkanie!

Nasze biuro

Santina Sp. z o.o.

Możesz nas odwiedzić

W godzinach

Poniedziałek – Piątek
10:00 – 18:00

Bądźmy w kontakcie

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o szczegółach!

Napisz do nas jeżeli szukasz pracy albo chciałbyś zatrudnić pracowników. Chętnie pomożemy oraz doradzimy. Poza bezpośrednim wsparciem i przejęciem kluczowych obowiązków związanych z organizacją zatrudnienia, świadczymy też usługi doradcze i consultingowe. Doradztwo prawne, doradztwo zawodowe i biznesowe. W tym ocena ryzyka inwestycyjnego, analiza rynku i konkurencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Santina Sp. z o.o. Agencję Pracy dla odpowiedzi na niniejszą wiadomość.