Scroll to top

Zezwolenia na pracę


Załatwimy za Ciebie wszystkie formalności

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemców

Zezwolenie na pracę jest niezbędne dla wszystkich osób, które mają zamiar pracować w Polsce i znajdują się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemiec może wykonywać pracę na terenie Polski, jeżeli:

 • posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • udzielono mu ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada zezwolenie na pobyt stały,
 • posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
 • posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • korzysta z ochrony czasowej w Polsce,
 • posiada ważne zaświadczenie wydane na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zaświadczenie wydawane jest przez UdsC na wniosek cudzoziemca ubiegającego się o ochronę międzynarodową) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • jest obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego do Unii Europejskiej,
 • jest obywatelem państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,
 • jest osobą, o której mowa w art. 19 ust. 2-3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1525),
 • posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1, 22 lub 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (wizy wydanej w celu turystycznym, przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe),
 • na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub pobyt rezydenta • długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski), lub
 • na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, lub
 • na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen lub w ramach ruchu bezwizowego.
A

Zezwolenie na pracę typ A

Zezwolenie typu A na pracę dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania, albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

B

Zezwolenie na pracę typ B

Dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo w związku z prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

C

Zezwolenie na pracę typ C

Dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), z pracodawcą zagranicznym.

D

Zezwolenie na pracę typ D

Dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa).

E

Zezwolenie na pracę typ E

Dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w zezwoleniach typu B, C, D.

Mamy doświadczenie i praktyczne rozeznanie, które pozwala sprawnie i skutecznie uzyskać zezwolenie na pracę. Niezależnie od jego rodzaju. Pierwszym etapem jest uzyskanie przez pracodawcę (tę rolę pełni nasza agencja zatrudnienia) opinii starosty – dokumentu potwierdzającego brak możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy wśród obywateli Polscy. Kolejnym krokiem jest złożenie odpowiednich dokumentów do Urzędu Wojewódzkiego w celu uzyskania zezwolenia na pracę. Cały proces trwa ok 30 dni.

Warto pamiętać, że zezwolenie na pracę nie daje cudzoziemcowi prawa na wjazd i przebywanie w Polsce. Takie uprawnienia daje wiza uzyskana w polskim konsulacie. Dlatego tuż po otrzymaniu oryginału zezwolenia na pracę, składamy komplet dokumentów w celu uzyskania wizy krajowej D w kraju zamieszkania. Po otrzymaniu wizy, osoba ma możliwość przebywać i pracować w Polsce przez cały rok.

Pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pracę typu A

Nasze usługi skupiają się przede wszystkim na pomocy w dopełnieniu niezbędnych formalności przed zatrudnieniem osób z zagranicy. Na samym początku zajmujemy się więc skompletowaniem wymaganych dokumentów. Wskazujemy obcokrajowcom, jak je wypełnić i gdzie należy je złożyć. Pozwala to na dopełnienie wymaganych formalności znacznie szybciej, co skutkuje możliwością podjęcia pracy w ciągu kilku tygodni od przyjazdu do Polski. Wskazujemy, jakie pozwolenie na pracę będzie niezbędne w danym przypadku.

Najczęściej pomagamy w uzyskaniu zezwolenia na pracę typu A. Korzystają z niego obcokrajowcy zatrudniający się w polskich firmach. Mowa tu zarówno o magazynach, jak i zakładach przemysłowych, lokalach gastronomicznych czy nawet piekarniach i kwiaciarniach. Dostępne oferty pracy dla obcokrajowców regularnie się zmieniają, dlatego możemy proponować naszym pracownikom różnego rodzaju stanowiska, w zależności od ich kwalifikacji.

Pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pracę jest korzystna przede wszystkim w przypadku tych osób, które nie potrafią porozumiewać się płynnie po polsku. Zatrudniamy bowiem specjalistów, którzy mówią w językach wschodnich. Tłumaczą oni dokumenty i pomagają w ich prawidłowym wypełnieniu.

Zezwolenie na pracę a legalne zatrudnienie

Legalne zatrudnienie nie jest możliwe bez uzyskania zezwolenia na pracę. Z tego powodu jest to pierwszy krok, jaki podejmują osoby szukające stanowiska przez naszą agencję. Bez uzyskania stosownych pozwoleń nie jest możliwe podpisanie umowy z naszą agencją, a następnie podjęcie pracy w danej firmie. Pilnujemy, by pracownicy dysponowali wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Legalna praca jest bowiem gwarancją bezpieczeństwa i uzyskania wynagrodzenia, a także odszkodowania w razie jakichkolwiek wypadków.

Jeśli zależy Ci na sprawnym załatwieniu wszystkich formalności związanych z zezwoleniem na pracę – skontaktuj się z nami i umów na spotkanie!

Nasze biuro

Santina Sp. z o.o.

Możesz nas odwiedzić

W godzinach

Poniedziałek – Piątek
10:00 – 18:00

Bądźmy w kontakcie

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o szczegółach!

Napisz do nas jeżeli szukasz pracy albo chciałbyś zatrudnić pracowników. Chętnie pomożemy oraz doradzimy. Poza bezpośrednim wsparciem i przejęciem kluczowych obowiązków związanych z organizacją zatrudnienia, świadczymy też usługi doradcze i consultingowe. Doradztwo prawne, doradztwo zawodowe i biznesowe. W tym ocena ryzyka inwestycyjnego, analiza rynku i konkurencji.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Santina Sp. z o.o. Agencję Pracy dla odpowiedzi na niniejszą wiadomość.